1992 אשר עידן, שנת

שלושת הספרים החשובים שלפנינו מנסים לא פחות מאשר לאבחן את מצב האנושות לקראת תחילת האלף השלישי לספירה , ועל אף השוני ביניהם יש להם מענה מרכזית משותפת : האינטואיציות הבסיסיות שלנו על מצב השליטה , הכלכלה והתרבות בעולם שוב אינן מספיקות להבנת המתרחש . תהליכים כמו קריסת ברה”מ , נפילת…

ARTificial: The Bitcoin is killing the Picassos and Rembrandts

יצירת האמנות בעידן השעתוק האינטרנטי: אסתטיקת האז’קס

dr. second life

October 2007

האמנות והספרות המודרנית של מוזיאונים ואמנים "גאונים", הגיעה לקיצה לאחר 500 שנות עריצות. עכשיו מופיע סוג חדש של אמנות. האמנות הפוסט-מודרנית של האינטרנט משחררת אותנו מהתלות בקירות החונקים של…

Hebrew translationת From Michael Saylor and Robert Breedlove

הביטקוין הוא כסף נחילי חכם ובלתי שביר

מאת: מיכאל סיילור

א, הביטקוין חזק כי אין לו שומר סף, שאותו ניתן לשחד

דיברנו על ביטקוין ככסף, אבל לפעמים, לכסף יש הרבה אלמנטים כמו אמצעי חליפין וקנייה, מחסן ערך, יחידת מידה ועוד. זה יכול להיות מפשט ומבהיר, אם רק נתמקד בביטקוין…

Law 1: There are cycles of Bitcoin. The price of the Bitcoin in each cycle is 10 times more than the former cycle. Each cycle has 4 Seasons:

A. Spring of flowers and fruits (the years 2013, 2017, 2021)

B. Summer of death (2014, 2018, 2022)

C. Autumn of strengthening…

Asher Idan

Lecturer and Consultant in top Universities in Israel, China, USA,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store